Yhteystiedot

Salibandyn Tuki -Säätiö
Alakiventie 2
00920 Helsinki
Puh. 09-4542 140
www.salibandysaatio.net

Säätiön hallitus:
Marjo Liljelund, pj
Ismo Haaponiemi, vpj
Janne Heikkinen, jäsen
Risto Kauppinen, jäsen

Säätiön asiamies:
Jari Kinnunen
gsm 0400-529 000
email jari.kinnunen(at)salibandy.fi

Uutiset

17.11.2022Säätiö jakaa avustuksia yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseksiLue lisää »3.10.2022Avustus yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseenLue lisää »1.6.2022Säätiön sääntömääräinen vuosikokous kokoontui 31.5.2022Lue lisää »

Uusimmat kuvat

Share |

SÄÄNNÖT

Säätiön nimi ja kotipaikka                       

Säätiön nimi on Salibandyn Tuki -Säätiö. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus                            

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta, salibandytoimintaa ja erityisesti salibandyn junioritoimintaa Suomessa.

Tarkoituksen toteuttaminen                    

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 

 1. myöntää valmennus-, opiskelu- ja muita stipendejä sekä avustuksia.
 2. myöntää tunnustuspalkintoja salibandytoiminnan ja salibandyharrastuksen edistämiseksi.
 3. myöntää avustuksia salibandytoimintaa ja salibandyharrastusta edistäville hankkeille ja niitä tukeville yhteisöille
 4. hallitsee ja omistaa säätiön tarkoitusta varten tarpeellisia kiinteistöjä ja rakennuksia
 5. kartuttaa säätiön varoja vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja, omistamalla osakkeita liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä sekä toteuttamalla erilaisia varainhankintaan liittyviä toimenpiteitä
 6. säätiö voi omistaa sellaisen liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita, jonka toiminta tukee säätiön tarkoitusta
 7. toimii muutenkin säätiön tarkoitusta edistävillä tavoilla

Pääoma                              

Säätiön peruspääomana on neljäsataatuhatta (400.000) euroa, jota ei voida käyttää säätiön vuotuisiin menoihin. Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä muutoin kertyvät varat, ellei niistä ole toisin määrätty. Säätiön varat, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Mikäli lahjoituksissa tai testamenteissa on niin määrätty, muodostetaan saaduista varoista erikoisrahastoja (nimikkorahastoja) määräysten edellyttämällä tavalla ja joiden on oltava sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa.  

Hallitus                              

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi  (3-5) jäsentä.

Säätiön ensimmäiseen hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet:

Matti Ahde, Marjo Liljelund, Risto Kauppinen, Henri Kuitunen ja Mika Honkasalo

Hallitukseen kuuluu vähintään yksi edustaja Suomen Salibandyliitto ry:n liittohallituksesta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Säätiön asiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää puhevaltaa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä säätiön etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita säätiölain ja sääntöjen mukaisesti.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Säätiön asiamies saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen antaman valtuutuksen perusteella.

Muun ohessa hallitus

1) ottaa ja erottaa asiamiehen ja päättää uusista, pysyviksi tarkoitetuista työsuhteista

2) huolehtii siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

3) valvoo asiamiestä ja säätiön muuta hallintoa;

4) myöntää avustukset ja muut tuet sekä huolehtii niiden käytön valvonnan järjestämisestä

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmisteluun tai hoitoon toimikuntia ja työryhmiä

Hallituksen kokoukset

Puheenjohtaja huolehtii, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Sama koskee varapuheenjohtajaa, kun puheenjohtaja on estynyt. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on kutsuttava hallituksen kokous koolle, jos hallituksen jäsen tai asiamies sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmänkuin puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökseksi tulee mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Asiamiehellä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Hallituksen jäsenellä ja asiamiehellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio                                           

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota tehtävästään

Asiamies

Säätiöllä on asiamies, jonka on edistettävä säätiön etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita säätiölain, sääntöjen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Asiamies hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa. Puheenjohtaja vastaa asiamiehen työsopimuksesta.

Muun ohessa asiamies

1) huolehtii säätiön kirjanpidon lainmukaisuudesta;

2) huolehtii varainhoidon luotettavuudesta;

3) huolehtii hallituksen päätettävien asioiden valmistelusta ja säätiön toimielinten päätösten täytäntöönpanosta.

Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

 1. käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
 2. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
 3. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 4. päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valittava hallituksen jäsenet.

Säätiön nimen kirjoittaminen                                           

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä asiamiehen kanssa tai kaksi muuta hallituksen siihen määräämää henkilöä, aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Toimihenkilöt

Hallitus valitsee ja erottaa säätiön asiamiehen sekä päättää uusista pysyviksi tarkoitetuista työsuhteista.

Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

Tilintarkastuskertomus on luovutettava säätiön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään ¾ hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttaminen

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä, kuitenkin niin, että lakkauttamisesta on hallituksen päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön varat Suomen Salibandyliitto ry:n käytettäväksi edistämään ja tukemaan salibandyharrastusta ja salibandytoimintaa Suomessa.

 

(C) salibandyn Tuki säätiö 2009