Yhteystiedot

Salibandyn Tuki -Säätiö
Alakiventie 2
00920 Helsinki
Puh. 09-4542 140
www.salibandysaatio.net

Säätiön hallitus 2023:
Marjo Liljelund, pj
Ismo Haaponiemi, vpj
Janne Heikkinen, jäsen
Risto Kauppinen, jäsen

Säätiön asiamies:
Jari Kinnunen
gsm 0400-529 000
email jari.kinnunen(at)salibandy.fi

Uutiset

21.12.2023Vastuullisuusrahasto salibandyynLue lisää »21.11.2023Säätiö jakoi avustuksia yhdenvertaisten harrastusten tukemiseksiLue lisää »2.10.2023Avustukset yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseenLue lisää »

Uusimmat kuvat

Share |

SÄÄNNÖT (rekisteröity 31.5.2023)

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka             

Säätiön nimi on Salibandyn Tuki -Säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus                            

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea salibandyharrastusta, salibandytoimintaa ja erityisesti salibandyn junioritoimintaa Suomessa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen                    

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 

 1. myöntää valmennus-, opiskelu- ja muita stipendejä sekä avustuksia;
 2. myöntää tunnustuspalkintoja salibandytoiminnan ja salibandyharrastuksen edistämiseksi;
 3. myöntää avustuksia salibandytoimintaa ja salibandyharrastusta edistäville hankkeille ja niitä tukeville yhteisöille;
 4. tukea urheilijaa sen uran aikana ja/tai uran päättymisen jälkeen;
 5. hallitsee ja omistaa säätiön tarkoitusta varten tarpeellisia kiinteistöjä ja rakennuksia;
 6. säätiö voi omistaa sellaisen liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita, jonka toiminta tukee säätiön tarkoitusta; ja
 7. toimii muutenkin säätiön tarkoitusta edistävillä tavoilla.

4 § Pääoma ja varainhoito                             

Säätiön peruspääomana on neljäsataatuhatta (400.000) euroa, jota ei voida käyttää säätiön vuotuisiin menoihin. Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä muutoin kertyvät varat, ellei niistä ole toisin määrätty.  Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Tämän lisäksi säätiö voi kartuttaa sen varoja omistamalla osakkeita liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä sekä toteuttamalla erilaisia varainhankintaan liittyviä toimenpiteitä. Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

5 § Johto

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6 § Hallitus                              

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi (3-5) jäsentä.

Hallitus täydentää itse itseään. Vähintään yksi (1) hallituksen jäsen tulee valita Suomen Salibandyliitto ry:n liittohallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä säätiön etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita säätiölain ja sääntöjen mukaisesti.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Muun ohessa hallitus

1) ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja asiamiehen sekä päättää uusista, pysyviksi tarkoitetuista työsuhteista

2) huolehtii siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

3) valvoo asiamiestä ja säätiön muuta hallintoa;

4) myöntää avustukset ja muut tuet sekä huolehtii niiden käytön valvonnan järjestämisestä

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmisteluun tai hoitoon toimikuntia ja työryhmiä.

8 § Hallituksen kokoukset

Puheenjohtaja huolehtii, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Sama koskee varapuheenjohtajaa, kun puheenjohtaja on estynyt. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on kutsuttava hallituksen kokous koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökseksi tulee mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa puheenjohtajan kanta.

Asiamiehellä ja toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Hallituksen jäsenellä, asiamiehellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

9 § Toimitusjohtaja ja asiamies

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa.

Mikäli säätiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa, säätiöllä voi olla asiamies, jonka on edistettävä säätiön etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita sääntöjen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Asiamies hoitaa säätiön juoksevaa hallintoa.

Muun ohessa asiamies

1) huolehtii säätiön kirjanpidon lainmukaisuudesta;

2) huolehtii varainhoidon luotettavuudesta;

3) huolehtii hallituksen päätettävien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta.

10 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

 1. käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
 2. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
 3. valittava tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
 4. päätettävä tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valittava hallituksen jäsenet.

11 § Säätiön edustaminen                                           

Säätiötä edustaa säätiön hallituksen puheenjohtaja yksin.

Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön tai hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Toimihenkilöt

Hallitus valitsee ja erottaa säätiön asiamiehen sekä päättää uusista pysyviksi tarkoitetuista työsuhteista.

13 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

Tilintarkastuskertomus on luovutettava säätiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään ¾ hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.

15 § Säätiön lakkauttaminen ja purkaminen

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntömuutoksesta, kuitenkin niin, että purkamisesta on hallituksen päätettävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.

Jos säätiö lakkautetaan tai puretaan, luovutetaan säätiön varat Suomen Salibandyliitto ry:n käytettäväksi yleishyödylliseen tarkoitukseen eli edistämään ja tukemaan salibandyharrastusta ja salibandytoimintaa Suomessa.

 

(C) salibandyn Tuki säätiö 2023